Ouderen man en kinderen spelen met bal

Wat doet de maatschappelijk werker

Het maatschappelijk werk van Proteion richt zich op gezondheidsgerelateerde problematiek van somatische en/of psychogeriatrische aard.

De hulpverlening aan een individuele cliënt/bewoner en/of diens naasten (cliëntsysteem) heeft als doel het (psychosociaal) welbevinden van de cliënt te verbeteren in relatie tot de gezondheidsproblematiek en de behandeling dan wel opname in een setting van Proteion. Het gespecialiseerd maatschappelijk werk van Proteion biedt de volgende hulp- en dienstverleningsactiviteiten (modules):
 • Informatie, Advies en Voorlichting
 • Begeleiding en Ondersteuning
 • Onderzoek en Rapportage
 • Bemiddeling
 • Consultatie
 • Crisisinterventie
 • Groepswerk en Training

Informatie, Advies en Voorlichting

Verstrekken van informatie, advies of hulp bij sociaal-maatschappelijke en/of psychosociale vragen die gerelateerd zijn aan hun (tijdelijke) opname of gezondheidsverlies. Verwijzing en bemiddeling naar de voorliggende maatschappelijke organisaties, hulpverlening, belangen- en lotgenotenverenigingen. Dit omvat het verlenen van diverse hand -en spandiensten.
 • Hulp bij praktische problematiek zoals bijv. huisvesting, aanvragen van voorzieningen en financiële problemen.
 • Bemiddeling naar een maatschappelijke instantie.
 • Verwijzing naar en samenwerking met andere hulpverleningsinstellingen zoals Riagg, AMW, gemeenten etc.
 • Het verzorgen van beschermende maatregelen, zoals mentorschap, onderbewindstelling, onder curatele stelling.

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning aan cliënten en cliëntsysteem richt zich op die problemen die voorkomen in de wisselwerking tussen de cliënt en diens omgeving / cliëntsysteem. Het maatschappelijk werk richt zich bij de psychosociale hulpverlening op het al dan niet in stand houden, het herstellen en/of het verbeteren van de relatie tussen de cliënt en zijn omgeving.
 • Hulpverlening aan de cliënt en zijn omgeving bij het verwerken van het ziekteproces, begeleiding bij vragen met betrekking tot het toekomstperspectief.
 • Meten van draagkracht/draaglast van het cliëntsysteem, het verminderen van spanningen binnen het cliëntsysteem ter ondersteuning van het lichamelijk en mentaal welbevinden.
 • Maatschappelijk werk heeft kennis van het sociale netwerk, waardoor familie bij de zorg betrokken wordt zodat familieparticipatie mogelijk is.

Onderzoek en rapportage

Betreffen activiteiten die er op gericht zijn de sociale kaart van de cliënt in kaart te brengen. Met de uitkomst hiervan kan het maatschappelijk werk een instantie, die voor de cliënt essentiële beslissingen moet nemen, voorlichten of advies geven.
 • Het inventariseren en rapporteren van de psychosociale mogelijkheden en beperkingen, die mede van invloed zijn op het ziektebeeld, alsook van de psychosociale gevolgen van de ziekte c.q. handicap voor de cliënt en zijn directe relatie. Dit met als doel om een bijdrage te leveren aan de totale diagnostiek ten behoeve van het vast te stellen behandelplan.
 • Rapportage in het geïntegreerd multidisciplinaire zorgdossier

Bemiddeling

Bemiddeling, consultatie en crisisinterventie omvat:
 • Het optreden als belangbehartiger, intermediair van de cliënt en/of zijn familie daar waar hij in situaties terechtkomt die deze steun behoeft.
 • Signalen vanuit de hulpverleningscontacten vertalen naar meer algemene vragen.
 • Beschikbaar zijn voor het geven van consult aan andere disciplines binnen de zorginstelling en werkers in de eerste lijn.
 • Afstemming tussen de zorginstelling en andere hulpverlenende instanties.

Consultatie

Medewerkers/hulpverleners binnen of buiten Proteion die problemen ervaren in de communicatie met de cliënt of cliëntsysteem waarbij Proteion betrokken is, of waarbij de psychosociale factoren interfereren met de opname of behandeling.

Crisisinterventie

Op verzoek van de cliënt of betrokken hulp- en dienstverlening meedenken en actie ondernemen in acute situaties waarin dringend hulp noodzakelijk is.

Groepswerk en training

Door middel van begeleide groepsbijeenkomsten of training het functioneren van cliënt of cliëntsysteem verbeteren. Bij groepswerk gaat het enerzijds om de uitwisseling tussen ‘lotgenoten’ en anderzijds om overdracht van kennis en informatie.
 • Voor partners welke moeite hebben met de veranderingen welke ze meemaken bij hun partner, onze cliënt (gespreksgroepen).
 • Thematische voorlichting of activiteiten rondom bepaalde probleemsituaties verzorgen.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)

Bel mij terug
Contact