Ouderen man en kinderen spelen met bal

Wat doet de maatschappelijk werker

Het maatschappelijk werk van Proteion richt zich op gezondheidsgerelateerde problematiek van somatische en/of psychogeriatrische aard.

De hulpverlening aan een individuele cliënt/bewoner en/of diens naasten (cliëntsysteem) heeft als doel het (psychosociaal) welbevinden van de cliënt te verbeteren in relatie tot de gezondheidsproblematiek en de behandeling dan wel opname in een setting van Proteion. Het gespecialiseerd maatschappelijk werk van Proteion biedt de volgende hulp- en dienstverleningsactiviteiten (modules):

 • Informatie, advies en voorlichting
 • Behandeling en begeleiding
 • Onderzoek en rapportage
 • Bemiddeling
 • Consultatie
 • Crisisinterventie
 • Groepswerk en Training (in ontwikkeling)

Informatie, advies en voorlichting

 • Verstrekken van informatie, advies of hulp bij sociaal-maatschappelijke en/of psychosociale vragen die gerelateerd zijn aan hun (tijdelijke) opname of gezondheidsverlies.
 • Verwijzing en bemiddeling naar de voorliggende maatschappelijke organisaties, hulpverlening, belangen- en lotgenotenverenigingen. Dit omvat het verlenen van diverse hand -en spandiensten, zoals:
  • Hulp bij praktische problematiek zoals bijv. huisvesting, aanvragen van voorzieningen en financiële problemen.
  • Bemiddeling naar een maatschappelijke instantie.
  • Verwijzing naar en samenwerking met andere hulpverleningsinstellingen zoals Riagg, AMW, gemeenten, etc.
  • Het verzorgen van beschermende maatregelen, zoals mentorschap, onderbewindstelling, onder curatele stelling.

Behandeling en begeleiding

Behandeling en begeleiding aan cliënten en cliëntsysteem richt zich op de problemen die voorkomen in de wisselwerking tussen de cliënt en diens omgeving / cliëntsysteem. Het maatschappelijk werk richt zich bij de psychosociale hulpverlening op het al dan niet in stand houden, het herstellen en verbeteren van de relatie tussen de cliënt en zijn omgeving. Denk daarbij aan:

 • Hulpverlening aan de cliënt en zijn omgeving bij het verwerken van het ziekteproces, begeleiding bij vragen met betrekking tot het toekomstperspectief.
 • Meten van draagkracht/draaglast van het cliëntsysteem, het verminderen van spanningen binnen het cliëntsysteem ter ondersteuning van het lichamelijk en mentaal welbevinden.
 • Maatschappelijk werk heeft kennis van het sociale netwerk, waardoor familie bij de zorg betrokken wordt zodat familieparticipatie mogelijk is.

Onderzoek en rapportage

We brengen de sociale kaart van de cliënt in kaart. Met de uitkomst hiervan kan het maatschappelijk werk een instantie, die voor de cliënt essentiële beslissingen moet nemen, voorlichten of advies geven. Dit bestaat uit: 

 • Het inventariseren en rapporteren van de psychosociale mogelijkheden en beperkingen, die mede van invloed zijn op het ziektebeeld, en van de psychosociale gevolgen van de ziekte c.q. handicap voor de cliënt en zijn directe relatie. Dit met als doel om een bijdrage te leveren aan de totale diagnostiek ten behoeve van het vast te stellen behandelplan.
 • Rapportage in het geïntegreerd multidisciplinaire zorgdossier.

Bemiddeling

Bemiddeling, consultatie en crisisinterventie omvat:

 • Het optreden als belangbehartiger, intermediair van de cliënt en/of zijn familie daar waar hij in situaties terechtkomt die deze steun behoeft.
 • Signalen vanuit de hulpverleningscontacten vertalen naar meer algemene vragen.
 • Beschikbaar zijn voor het geven van consult aan andere disciplines binnen de zorginstelling en werkers in de eerste lijn.
 • Afstemming tussen de zorginstelling en andere hulpverlenende instanties.

Consultatie

Consultatie is mogelijk voor medewerkers van Proteion of andere hulpverleners die problemen ervaren in de communicatie met de cliënt of cliëntsysteem of waarbij de psychosociale factoren interfereren met de opname of behandeling. Het dient te gaan om cliënten van Proteion. 

Crisisinterventie

Op verzoek van de cliënt of betrokken hulp- en dienstverlening kunnen we meedenken en actie ondernemen in acute situaties waarin dringend hulp noodzakelijk is.

Groepswerk en training

Door middel van begeleide groepsbijeenkomsten of training kunnen we het functioneren van cliënt of het cliëntsysteem verbeteren. Bij groepswerk gaat het enerzijds om de uitwisseling tussen ‘lotgenoten’ en anderzijds om overdracht van kennis en informatie. Groepsgesprekken zijn mogelijk voor partners die moeite hebben met de veranderingen welke ze meemaken bij hun partner (onze cliënt). Ook verzorgen we thematische voorlichting of activiteiten rondom bepaalde probleemsituaties.

Contact maatschappelijk werkers

T. 0475 587 538 
E. secretariaatbc@proteion.nl

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact