field:altText

Gedragscode 'Handen af van onze helpers'

Medewerkers van zorginstellingen krijgen steeds vaker te maken met verbaal of fysiek geweld. Ze worden uitgescholden, bespuugd of zelfs geslagen. Vanwege de impact die dit met zich meebrengt heeft Proteion samen met andere werkgevers met een (semi)publieke taak in Limburg afspraken gemaakt om de problemen met geweld aan te pakken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een gezamenlijke intentieverklaring ‘Handen af van onze helpers’.

Onze medewerkers hebben altijd begrip voor uw verdriet of gevoelens van onmacht, maar agressie, geweld of wangedrag accepteren wij niet!

Dit betekent dat:

  1. In onze organisatie er respect is voor elk individu ongeacht ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd;
  2. In onze organisatie agressieve handelingen of pogingen tot fysieke handelingen niet zijn toegestaan richting medewerkers en/of cliënten;
  3. In onze organisatie verbale uitingen van geweld zoals vloeken en schelden richting medewerkers/cliënten niet zijn toegestaan;
  4. In onze organisatie het niet is toegestaan om discriminerende, seksistische of andere beledigende grappen en uitlatingen, mondeling of schriftelijk te uiten;
  5. Bezoekers en derden geen overlast voor medewerkers en cliënten dienen te veroorzaken door hun wijze van gedrag;
  6. Bedreigingen in welke vorm dan ook (fysiek of verbaal) niet zijn toegestaan;
  7. Het vernielen/vervreemden van eigendommen van onze organisatie wordt gezien als een vorm van ongewenst gedrag en niet wordt getolereerd;
  8. Derden onder invloed van drank en/of drugs niet worden toegelaten tot gebouwen van de organisatie.

Toezicht op naleving

Indien deze gedragscode op enige wijze wordt overschreden kunnen sancties worden opgelegd. De sancties staan in verhouding tot de overtreding en kunnen variëren van een tijdelijk of structureel verbod om het gebouw of de daartoe behorende terreinen te betreden tot het acuut stoppen met leveren van zorg.  Tevens kan er aangifte gedaan worden bij de politie waarna strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging kan plaatsvinden.

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur)

Bel mij terug
Contact